🌸 BEZPŁATNA WYSYŁKA przy zakupach powyżej 200,00 zł. 🌸

WARUNKI KONKURSU Z MONIKA

WARUNKI KONKURSU

Bloom Cosmetics s.r.o.,

BLOOHAIR.PL  15.1.2021

 1. PRZEPISY WSTĘPNE

Organizatorem i podmiotem przeprowadzającym konkurs jest Bloom Cosmetics s.r.o., o numerze NIP: SK2120644295 - @bloomhairpl i @davvmon

Konkurs odbywa się publicznie na terytorium Republiki Polskiej za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.

Przedmiotem niniejszych zasad konkursu jest uregulowanie stosunku prawnego między uczestnikami konkursu a jego organizatorem. W momencie uczestnictwa w konkursie uczestnik akceptuje te zasady i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają również następujące warunki:

 • są starsze niż 15 lat (w dniu ogłoszenia konkursu)
 • posiadają adres korespondencyjny w Polsce
 • są zarejestrowane na portalu społecznościowym Instagram (www.instagram.com)
 • posiadają aktywne konto na portalu Instagram w czasie trwania konkursu
 • przestrzegają zasad użytkowania portalu Instagram
 • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z przeprowadzanym konkursem, w którym biorą udział
 • przestrzegają zasad niniejszego konkursu 

Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie tylko raz, używając własnego autentycznego profilu na Instagramie. Wszelkie modyfikacje reakcji są zabronione. Profile, które mogą wydawać się fikcyjne, będą wykluczone z udziału w konkursie. Wykluczeni z udziału w konkursie są również pracownicy organizatora konkursu, a także osoby pozostające w stosunku umownym z organizatorem i podmiotami zależnymi.

     3. KONKURS I ZWYCIĘZCY

Czas trwania konkursu: Konkurs trwa od momentu publikacji zgłoszenia (23.1.2021) do ustalonej daty zakończenia konkursu przypadającej na dzień 29.1.2021 r. o godzinie 24.00 Organizator rozpoczyna konkurs, publikując go na profilu na Instagramie.

 Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 • Zaobserwowanie obu profili organizatora (poprzez kliknięcie opcji „obserwuj”) na portalu Instagram (@bloomhairpl i @davvmon).
 • Oznaczenie w powyższym komentarzu trzech osób, które również mogłyby być zainteresowane udziałem w konkursie.
 • Spełnienie powyższych kroków najpóźniej do daty zakończenia konkursu, tzn. do 29.1.2021 r. o godzinie 24.00

Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez przedstawiciela organizatora.

Wybrany zostanie jeden zwycięzca. Nagrodą przewidzianą dla zwycięzcy jest 3-miesięczna kuracja Bloom Hair Żelki Jednorożce. Zwycięzca ma 48 godzin od ogłoszenia wyniku, aby odpowiedzieć na wiadomość i odebrać nagrodę. Niezastosowanie się do tego kryterium spowoduje przepadek nagrody na rzecz organizatora. Jeśli w dowolnym momencie po ogłoszeniu zwycięzcy, a przed wysłaniem nagrody do zwycięzcy, zostanie stwierdzone naruszenie zasad konkursu przez zwycięzcę, roszczenie dot. nagrody również zostanie uznane za bezpodstawne. Zwycięzca ma prawo do roszczeń dot. wygranej w tym konkursie.Koszty dostarczenia nagrody ponosi organizator konkursu. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie nagrody na adres podany przez zwycięzcę, zwycięzca zobowiązany jest zwrócić organizatorowi koszty poniesione w związku z transportem nagrody.

 1. DANE OSOBOWE

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, płeć, numer telefonu, identyfikator użytkownika na portalu społecznościowym i adres na Instagramie) w celu kontroli uczestników podczas i po konkursie. Podane w konkursie dane osobowe mogą zostać udostępnione przewoźnikowi w przypadku wygranej.

Uczestnikowi przysługują prawa zagwarantowane ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Podanie danych jest dobrowolne i nie może być na uczestniku wymuszone. Uczestnik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w formie pisemnej. Wycofując swoją zgodę, uczestnik traci prawo do wygranej. W przypadku wątpliwości co do swoich praw, uczestnik może skontaktować się z organizatorem lub Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe uczestnika będą przechowywane tylko przez niezbędny okres czasu i nie później niż 2 lata po zakończeniu konkursu. Dane mogą być przetwarzane zarówno automatycznie, jak i przez pracowników lub przedstawicieli organizatora.

Dane osobowe podawane przez uczestnika na Instagramie będą również przetwarzane przez Facebook Inc., z zastrzeżeniem aktualnych warunków korzystania z portalu Instagram (www.instagram.com)

 

 1. INNE POSTANOWIENIA

Organizator ma prawo do modyfikacji lub odwołania konkursu w dowolnym momencie podczas jego trwania. Zasady konkursu mogą zostać zmienione lub zmodyfikowane przez organizatora podczas trwania konkursu. Obowiązujące w danym momencie pełne zasady będą zawsze dostępne w notatkach na stronie internetowej organizatora konkursu.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe spowodowane działaniami konkursowymi lub wygraną w konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie lub uszkodzenie nagrody podczas jej transportu do zwycięzcy.

Nie jest możliwa zamiana wygranej materialnej na alternatywę pieniężną.

Organizator konkursu ma prawo w dowolnym momencie podczas trwania konkursu wykluczyć uczestnika lub usunąć jego reakcję, jeżeli naruszony został którykolwiek z warunków uczestnictwa określonych w niniejszym regulaminie.

Ten konkurs nie jest sponsorowany, zarządzany ani powiązany z portalem społecznościowym Instagram.

23.1.2021

 

 

 

 


 

 

 

pattern

15-dniowy zestaw Gratis do każdego zamówienia witamin

* 15-dniowy zestaw gratis jest automatycznie dodawany do koszyka tylko do jednego zamówienia.

Black Friday

50% off na drugi produkt

Wrzuć 2 produkty do koszyka, a drugi otrzymasz z 50% rabatem. Ważne tylko do 01.12.2021.